અવનવું
સંદેશ
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
 
 

માનનીય મંત્રીશ્રી
વાહન વ્યવહાર
શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
 

માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી
વાહન વ્યવહાર
શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી
શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી
 

અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી

શ્રી એચ.કે.દાશ

શ્રી એચ.કે.દાશ (અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી)
 કમિશનરશ્રી, વાહનવ્યવહાર

શ્રી  જે. પી. 

ગુપ્તા (આ. ઈ. એસ.)

શ્રી જે. પી. ગુપ્તા (આઈ.એ.એસ.)
પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર
 અધિકારી, અમદાવાદ

શ્રી એચ.સી.મોદી

શ્રી એચ.સી.મોદી
(જી.એ.એસ)
 
 
અમારા વિશે

વહીવટી તંત્રને અસરકારક અને ઉત્તરદાયી બનાવવાના પ્રયાસના ભાગરૂપે તથા કચેરીને લગતી કામગીરી અંગે આવતી જાહેર જનતાના પ્રશ્નોમાં માર્ગદર્શનરૂપ થાય તે હેતુથી મોટરવાહન ખાતાની કાર્યપદ્ધતિની સરળ સમજ અને માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન આ નાગરીક અધિકાર માહિતી પત્રમાં કરવામાં આવેલો છે. જે આમ જનતાને ઘણી જ ઉપયોગી થઇ પડશે એવી આશા છે.
          
આ ખાતા દ્વારા વાહનોની નોંધણી, પરમીટ, ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ કાઢી આપવા માલ- સામાન અને મુસાફરીના જુદા જુદા વાહનો માટે પરવાના આપવા અને કર ઉઘરાવવાની કામગીરી, મોટર વાહન અધિનિયમ તથા તે હેઠળના નિયમાનુસાર કરવામાં આવે છે.  

 પ્રવૃત્તિઓ
નોંધણી   સલામતી
લાયસન્‍સ   અમલીકરણ
પરમીટ   પ્રદૂષણ
કર પધ્ધતિ   આંકડાકીય માહિતી
ઇંધણ પસંદગી      
ahmedabad map
 
 
 

 આપની સેવામાં

શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
એપેલેટ ઓથોરિટી
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 

 સંપર્ક માળખું

 

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 
Video Gallery
 
 

 

Ministry of Road Transport and Highways GSWAN Commissionerate of Transport Gujarat State Portal Sarthi Vahan HSRP Vibrant Gujarat The National Portal of India Automatic Driving Test Track Appointment Traffic Signs Appointment Tracking

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ    |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0517112 Last updated on 19-07-2014